𝐈𝐳𝐚𝐛𝐫𝐚𝐧 𝐝𝐞𝐤𝐚𝐧 𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐞𝐤𝐚𝐧 𝐄𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐬𝐤𝐨𝐠 𝐟𝐚𝐤𝐮𝐥𝐭𝐞𝐭𝐚

Objavljeno: 05.06.2024

Vanredni profesor Goran Ćurić, dosadašnji vršilac dužnosti dekana, izabran je za dekana Ekonomskog fakulteta na sjednici Naučno-nastavnog vijeća.

Osnovnu školu pohađao je u Mostaru i Trondheimu (Norveška), gdje je i završio. Srednju školu – Gimnaziju završio je u Mostaru s odličnim uspjehom. Prvi ciklus studija završio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. Magistarski postdiplomski studij Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, smjer "Bankarstvo", završio je 2011. godine. Doktorsku disertaciju odbranio je 10. februara 2017. godine, te stekao naučni stepen doktora društvenih nauka iz oblasti ekonomije.

Vanredni profesor Goran Ćurić akademsku karijeru gradio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. Svoju akademsku karijeru započeo je u decembru 2006. godine kao asistent na užoj naučnoj oblasti “Finansije”. Na toj poziciji radio je do oktobra 2011. godine, kada je napredovao u zvanje višeg asistenta. U aprilu 2017. godine izabran je u zvanje docenta na užoj naučnoj oblasti “Finansije”. U maju 2022. godine izabran je u zvanje vanrednog profesora na istoj naučnoj oblasti.

Na Ekonomskom fakultetu obavljao je različite funkcije. Od septembra 2017. do septembra 2020. godine bio je voditelj stručne prakse, a od novembra 2018. godine obavljao je dužnost prodekana za nastavu.

Više o naučnom i stručnom radu dekana, vanrednog profesora Gorana Ćurića, dostupno je na linku.

Docent dr. Haris Omerika, dosadašnji voditelj studija Poslovna informatika, izabran je za prodekana za nastavu Ekonomskog fakulteta na sjednici Naučno-nastavnog vijeća.

U Mostaru je završio osnovnu i srednju školu. Na kraju školovanja u Karađoz-begovoj medresi u Mostaru, 2007. godine, proglašen je najboljim učenikom 362. generacije. Prvi ciklus studija završio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić“ u Mostaru 2011. godine. Zajednički master studij Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta “Džemal Bijedić“ u Mostaru, smjer poslovno upravljanje, upisao je 2011. godine, a 2013. godine odbranio je magistarski rad. Doktorsku disertaciju odbranio je 2019. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli te stekao naučni stepen doktora društvenih nauka iz oblasti ekonomije.

Docent dr. Haris Omerika započeo je svoje prvo radno iskustvo na Ekonomskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić“ u Mostaru, gdje je u aprilu 2012. godine izabran u zvanje asistenta na užu naučnu oblast Osnovi teorijske ekonomije. U februaru 2014. godine izabran je u zvanje višeg asistenta na pomenutoj oblasti, a 2019. godine u zvanje docenta.

Prodekan za nastavu, docent dr. Haris Omerika, bio je vršilac dužnosti voditelja studija Poslovna informatika od 6. januara, a za voditelja je izabran 7. jula 2021. godine.

Više o naučnom i stručnom radu prodekana za nastavu, docenta dr. Harisa Omerike, dostupno je na linku.


Galerija