Studiji na ciklusu

Akademski dodiplomski studij u trajanju od četiri godine (240 ECTS)

Stručni dodiplomski studij u trajanju od tri godine (180 ECTS)O ciklusu

U okviru prvog ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu studenti mogu odabrati akademski dodiplomski studij koji nudi specijalizaciju na 5 različitih smjerova i to: Menadžment, Računovodstvo i revizija, Bankarstvo i finansije, Menadžment malih i srednjih preduzeća, Međunarodna ekonomija.

U okviru studija je predviđena i obavezna stručna praksa na četvrtoj godini studija a studenti u posljednjem semestru studija pohađaju nastavu iz dva izborna predmeta koja sami odabiraju.

Po završetkuakademskog dodiplomskog studija stječe se zvanje bachelor Poslovne ekonomije.


Dokumenti