O ciklusu

Opći podaci o studijskom programu

 

 

 1. Naziv studija: Studij turizma
 2. Nivo: prvi ciklus studija
 3. Model: prvi ciklus studija u trajanju od tri godine
 4. Broj ECTS bodova: 180 ECTS
 5. Vrsta studija: akademske studije
 6. Zvanje: bachelor menadžmenta u turizmu
 7. Oblast obrazovanja: turizam, poslovna ekonomija, menadžment
 8. Način izvođenja: redovne i vanredne studije, u sjedištu, u trajanju od šest semestara.

Univerzitetski studijski program iz oblasti turizma realizuje se kao studij prvog ciklusa u trajanju od tri godine (šest semestara) sa ukupnim opterećenjem od 180 ECTS bodova. Na studiju je organizovana nastava koja će omogućiti studentima stjecanje zvanja bachelora menadžmenta u turizmu. Na trećoj godini studija studenti će imati priliku da, pored obaveznih predmeta, pohađaju nastavu iz predmeta koje sami odaberu. Naime, u petom semestru studenti pored tri obavezna predmeta biraju još 2 izborna (od ponuđenih 6) a u šestom semestru pored jednog obaveznog studenti biraju 3 izborna predmeta (od ponuđenih 9). U petom i šestom semestru studenti su također obavezni pohađati stručnu praksu koja će biti  organizovana u saradnji sa različitim privrednim subjektima koji djeluju u turizmu.

 

Prije upisa treće godine studija studenti će biti anketirani da bi se dobile informacije o izbornim predmetima za koje bi željeli da se izvodi nastava. Nakon obavljene analize rezultata ankete Naučno-nastavno vijeće Studija će donijeti odluku o predmetima za koje će biti izvođena nastava uzimajući u obzir interese studenata iskazane anketom,  ekonomsku isplativost studija, opterećenje nastavnika u datoj akademskoj godini te ostale relevantne elemente definisane Statutom Univerziteta, Pravilima studiranja na prvom ciklusu i Pravilnikom o organizovanju multidisciplinarnih i posebnih studija.

 

Program će omogućiti profiliranje novih stručnih kadrova iz oblasti turizma  koji bi mogli obavljati sve vrste poslova vezanih za pripremu, organizaciju, ugovaranje i realizaciju različitih vrsta usluga u turizmu.

 

Studenti koji uspješno okončaju studij će biti osposobljeni za rad u hotelima, hostelima, turističkim naseljima kao i svim ostalim ugostiteljskim objektima zatim putničkim agencijama i turoperatorima, turističkim zajednicama, turističkim uredima, turističkim informativnim centrima, državnim i drugim javnim institucijama nadležnim za turizam, preduzećima i drugim subjektima vezanim za poslovanje u okviru specifičnih oblika turizma (sportski centri, kongresni centri, organizacija naučnih, privrednih, vjerskih, sportskih, kulturnih i drugih manifestacija, vinske ceste, seoski turizam itd), itd.

 

Nakon uspješnog završetka Studija turizma student će moći:

 

Opće kompetencije

 • prikupiti, obraditi i analizirati informacije iz različitih izvora
 • primijeniti savremene informacijske tehnologije u prenošenju ideja, informacija, problema i njihovih rješenja
 • obavljati radne zadatke samostalno ili kao dio tima
 • prenositi i razmjenjivati informacije, ideje, probleme i njihova rješenja stručnim osobama kao i osobama koje nisu specijalizovane za dato područje
 • identificirati i rješavati probleme specifične za oblast turizma
 • primijeniti stečena znanja i vještine u praksi
 • primijeniti stečena znanja i vještine u svom daljem stručnom i akademskom obrazovanju
 • aktivno koristiti strane jezike

 

Specifične kompetencije

 • tumačiti ključne pojmove vezane za turizam i menadžment u turizmu
 • analizirati i objasniti ulogu i značaj turizma u privredi
 • definisati i opisati različite specifične oblike turizma
 • razvijati vlastite preduzetničke ideje u turizmu
 • usmjeravati poslovanje privrednih subjekata u turizmu zasnovano na teorijskim polazištima i primjerima najbolje prakse
 • pripremiti, interpretirati i koristiti ključne pokazatelje poslovanja u turističkim subjektima
 • razumjeti interne i eksterne računovodstvene izvještaje
 • primijeniti alate i tehnike marketinga u turističkim organizacijama
 • prakticirati interdisciplinarnost u kreiranju turističkih usluga i njihovom plasiranju
 • osmisliti, organizirati i ekonomski valorizirati događaje koji će privući turiste u cilju njihovog kvalitetnog organiziranja slobodnog vremena

Dokumenti