O ciklusu

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

EKONOMSKI FAKULTET

 

O DOKTORSKOM STUDIJU

Bologna koncept

3 godine - 180 ECTS

 

Cilj Programa

 

Studij trećeg ciklusa obrazovanja je oblikovan sa ciljem da se ponude naučno-nastavni i naučno-istraživački sadržaji koji će kandidatima omogućiti stjecanje znanja i kompetencija za samostalni i timski naučnoistraživački rad u projektima od značaja za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine, kao i efikasnu primjenu tih znanja i kompetencija na različitim poslovnim pozicijama i procesima. Neki od studijskih ciljeva su sljedeći:

 

- mogućnost boljeg i lakšeg umrežavanja u domaće i međunarodne naučnoistraživačke projekte i procese

- unapređenje naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu i u zemlji

- stjecanje dodatnih i novih znanja i vještina u domenu naučne grane te njihova primjena

- unapređenje kvalitete obrazovanja u skladu sa savremenim trendovima u nauci i struci

 

 

Zvanje?

 Doktor nauka (Ph.D)

iz područja društvenih nauka, polje ekonomija, grana - prema odabranoj temi

 

 

Struktura Programa

 

Program je konstruisan od šest semesara, prva dva semestra se odnose na nastavu i polaganje ispita, a naredna četiri se odnose na aktivnosti pripreme i izrade doktorske disertacije.

 

GODINA STUDIJA/SEMESTAR

NASTAVNI PREDMETI

OBAVEZNI

IZBORNI/FAKULTATIVNI

 1. GODINA

 

 SEMESTAR I

1.       Metode kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja

1. Ekonometrija vremenskih serija

2. Savremeni trendovi u menadžmentu

3. Savremeni trendovi u finansijama i računovodstvu

4. Strateški marketing menadžment

5. Globalno poslovanje: odabrane teme

6. Informacioni sistemi u savremenom poslovanju

 

Student bira dva (2) predmeta s liste izbornih predmeta

1. GODINA

 

SEMESTAR II

1.      Regresioni modeli u ekonomiji i biznisu

 

1. Inovacije i održivo preduzetništvo

2. Modeli kriznog menadžmenta

3. Strateške korporativne finansije

4. Menadžment poslovnih i finansijskih rizika

5. Makrofinansijska regulacija

6. Digitalni marketing: Odabrane teme

7. Savremeni koncepti analize i revizije finansijskih izvještaja

 

Student bira dva (2) predmeta s liste izbornih predmeta

2. GODINA

 

SEMESTAR III

1. Radionica I - Prijedlog istraživačke oblasti i problema

2. Rad na disertaciji -  priprema prijedloga projekta doktorske disertacije

 

 

 

 

 

 

2. GODINA

 

 SEMESTAR IV

 

1. Radionica II - Prezentacija rezultata prethodnih aktivnosti

2. Rad na disertaciji -  Odbrana prijedloga projekta doktorske disertacije

 

3. GODINA

 

SEMESTAR V

1. Rad na izradi doktorske disertacije - priprema radne verzije disertacije

2. Prezentacija radne verzije disertacije

 

3. GODINA

 

 SEMESTAR VI

1. Aktivnosti na finaliziranju doktorske disertacije

2. Odbrana doktorske disertacije

 


Dokumenti