HISTORIJAT

 • Ekonomski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru je proistekao iz odjeljenja sarajevskog Ekonomskog fakulteta koje je u Mostaru osnovano 1971. godine. Odjeljenje je preraslo u fakultet kao samostalna visokoškolska organizacija u 1976. godini.

 

 • Do početka rata Fakultet je izrastao u visokoškolsku ustanovu sa skoro 1.500 studenata i potpunom pokrivenošću nastave vlastitim kadrom.

 

 • Fakultet je bio aktivan i u organizaciji naučnih skupova, i to iz područja organizacije, informacionih sistema i statistike. Na Fakultetu je djelovao Centar za ekonomska istraživanja koji je ostvario velik broj elaborata, studija i istraživačkih projekata za potrebe privrede i drugih korisnika.

 

 • U 1993. godini Fakultet je bio prisiljen napustiti svoje prostorije ostajući pri tome bez kompletne opreme i velikog broja svojih nastavnika i saradnika. Zahvaljujući entizijazmu zaposlenih na Fakultetu, volji studenata i podršci civilnih organa vlasti nastava se u tom periodu odvijala u nemogućim uslovima.

 

 • Od 1996. godine Fakultet zajedno sa ostalim članicama Univerziteta "Džemal Bijedić" koristi objekte ranije kasarne Sjeverni logor.

 

 • Prvi poslijeratni nastavni plan i program zasnovan na principima tržišne privrede se počeo primjenjivati u akademskoj 1998/1999. godini, a njegova konačna verzija 2001. godine u skladu sa rezultatima TEMPUS projekata u koje je Fakultet bio aktivno uključen. Fakultet je tim programom nudio dvogodišnje i četverogodišnje obrazovanje na nekoliko različitih smjerova te postidplomski studij Upravljanje finansijskim poslovima.

 

 • U historiji Fakulteta posebno mjesto ima februar 2011. godine jer seod tada većina aktivnosti i programa odvija u novoj zgradi koja je napravljena vlastitim sredstvima Fakulteta.

 

 • Ekonomski fakultet se i dalje nastoji kontinuirano prilagođavati potrebama tržišta rada uvažavajući savremene tendencije u razvoju obrazovanja i usklađujući nastavni plan i program sa principima bolonjskog procesa. U skladu sa tim, pored redovne nastave studenti u toku školovanja imaju priliku poslušati gostujuće predavače iz različitih sfera privrede, posjetiti relevantne finansijske institucije i preduzeća, ali i izrađivati marketing i biznis planove. Program dodiplomskog studija koji je u primjeni od 2011/2012. godine je značajan jer je studentima ponuđena mogućnost specijalizacije na čak 6 različitih smjerova uz uvođenje obavezne stručne prakse za sve studente četvrte godine.

 

 • Akademske 2015/2016. godine pokrenut je i novi master studij koji nudi studentima mogućnost specijalizacije u tri oblasti – Poslovni menadžment, Menadžment finansija i Računovodstvo i revizija. Osim toga, na Fakultetu se realizovao i zajednički master studij sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta uSarajevu iz oblasti poslovnog upravljanja.

 

 • U saradnji sa Fakultetom informacijskih tehnologija Univerziteta „Džemal Bijedić“ u akademskoj 2015/2016. godini pokrenut je i zajednički multidisciplinarni studij prvog ciklusa Poslovna informatika.

 

 • U proteklih  40 godina na Fakultetu je diplomiralo više od 3.500 studenata.

 

 • Naučnoistraživački rad Fakulteta se ogleda u samostalnoj naučnoistraživačkoj djelatnosti njegovih nastavnika i saradnika (objavljene naučne knjige, udžbenici, zbirke zadataka i sl.). Fakultet je organizirao više naučnih skupova i javnih predavanja među kojima treba istaći međunarodnu naučnu konferenciju „Pravni i ekonomski aspekti  procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju“ održanu u aprilu 2017. godine po drugi put a koju je Fakultet organizovao u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Zenici.

 

 • Od 2001. godine, Fakultet izdaje redovno šestomjesečni Zbornik radova svojih nastavnika i saradnika koji je od 2013. godine indeksiran u EBSCO bazi.

 

 • Predstavnici Fakulteta su učestvovali u nekoliko TEMPUS projekata a trenutno učestvuju i u Erasmus + projektima.

 

 • Na ljeto 2015. godine Fakultet je bio jedan od domaćina međunarodne ljetne škole – Balkan Express Summer School. Ta ljetna škola je nastala kao rezultat saradnje sa Ekonomskim fakultetom u Ljubljani te ekonomskim fakultetima iz Banje Luke i Podgorice.

 

 • Kroz program Erasmus+ Fakultet je bio domaćin profesorima iz Španije, Rumunije i Slovačke. Osim toga na Fakultetu su u okviru spomenutog programa nastavu pohađali i studenti sa drugih univerziteta iz Evrope a studenti Ekonomskog fakulteta su također boravili na drugim univerzitetima u Evropi u trajanju od jednog semestra.