KONKURS za izbor dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Objavljeno: 22.04.2024

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj:112-7/24 od 09.02.2024. godine, Ekonomski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje

 

JAVNI KONKURS za izbor dekana Ekonomskog fakulteta (rukovodioca organizacione jedinice) Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period 2024-2028. godina

I

Za dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru može se izabrati kandidat koji ispunjava slijedeće opće i posebne uslove:

Opći uslovi su:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova/funkcije dekana;
 3. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne;
 4. da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova / funkcije;
 5. da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH).

Posebni uslovi su:

 1. da je nastavnik koji je na Univerzitetu izabran u naučno-nastavno zvanje, odnosno umjetničko-nastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora;
 2. da je na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru u stalnom radnom odnosu, s punim radnim vremenom;
 3. da poznaje (aktivno govori) najmanje jedan svjetski jezik;
 4. da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom;
 5. da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu.

Kandidat za dekana dužan je dostaviti potpisani Program rada i razvoja Ekonomskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period od četiri godine (2024- 2028.).

II

Dokazi o ispunjavanju uslova za izbor dekana

Uz potpisanu prijavu na Konkurs i biografiju kandidati za dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru dužni su priložiti slijedeće dokumente kao dokaz o ispunjavanju propisanih uslova za izbor dekana Ekonomskog fakulteta, i to:

 1. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija - ne starije od 3 mjeseca);
 2. Odluka o izboru u naučno-nastavno, odnosno umjetničko-nastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru ili potvrdu o izboru u zvanje (original ili ovjerena kopija);
 3. Potvrdu da je u radnom odnosu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru;
 4. Dokaz o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, certifikat, potvrda (original ili ovjerena kopija);
 5. Ovjerenu Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom;
 6. Ovjerenu Izjavu da nema privatni finansijski interes na Univerzitet;
 7. Program rada i razvoja Ekonomskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period 2024-2028. godina, potpisan od strane kandidata.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti:

 1. Ljekarsko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova/funkcije dekana, original ili ovjerena kopija, ne starije od tri mjeseca;
 2. Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo koje predstavlja smetnju za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija, ne starije od 3 mjeseca;
 3. Uvjerenje da nije osuđivan za privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija, ne starije od 3 mjeseca;
 4. Uvjerenje da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova / funkcije, original ili ovjerena kopija, ne starije od 3 mjeseca;
 5. Ovjerenu izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH).

III

Prijave sa biografijom i svom potrebnom dokaznom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnim novinama i dostavljaju se na adresu: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru - Ekonomski fakultet Sjeverni logor b.b. 88 104 Mostar Uz naznaku:„Za izbor dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru-za mandatni period 2024-2028. godina“ ne otvaraj Na poleđini koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata i adresa.

IV

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje