Naučnoistraživački projekti

Osnovna intencija istraživača predloženog naučnoistraživačkog projekta je procijeniti kauzalne odnose i veze između faza poslovnog ciklusa i strukture finansiranja preduzeća zemalja koje su prema klasifikaciji relevantnih međunarodnih institucija označene kao tranzicijske zemlje, odnosno rastuća tržišta.

 

Jedan od ciljeva ovog projekta je istražiti praksu određivanja strukture izvora finansiranja preduzeća u BiH i Crnoj Gori. Posebna pažnja bit je posvećena analizi utjecaja pojedinih pokazatelja poput profitabilnosti preduzeća, strukture aktive, stepena rasta i slično i njihovog utjecaja na odabir strukture finansiranja.

 

Ovaj projekt bi trebao ukazati i na to kakvu strukturu finansiranja imaju preduzeća u BiH i Crnoj Gori, šta utječe na nju te se usporedbom sa preduzećima u EU može doći do zaključaka o tome ima li sličnosti u praksi finansiranja između preduzeća u BiH i Crnoj Gori i onih u Evropskoj Uniji te šta bi se od onoga svojstvenog praksi finansiranja preduzeća u EU moglo primijeniti i u slučaju preduzeća BiH i Crne Gore.

 

 


Dokumenti