Magistarski studij: Menadžment u kulturnom turizmu u trajanju od dvije godine (120 ECTS)

Naziv studija: Menadžment u kulturnom turizmu

Model: drugi ciklus studija u trajanju od 2 godine

Broj ECTS bodova: 120 ECTS

Vrsta studija: akademske studije

Zvanje: magistar menadžmenta u kulturnom turizmu

 

Novi program drugog ciklusa studija oblikovan je sa ciljem da se ponude oni nastavni sadržaji koji će omogućiti potencijalnim studentima (onima koji se već bave turističkom djelatnošću ili rade u institucijama kulture kao i onima koji to žele u budućnosti) stjecanje odgovarajućih  znanja, vještina i kompetencija iz oblasti kulturnog turizma.

Uvažavajući iskustva evropskih univerziteta kao i činjenicu da nema dovoljno obrazovanih kadrova iz spomenute oblasti  ovaj program ima za cilj ponuditi potencijalnim polaznicima usavršavanje ili stjecanje novih znanja iz domena kulturnog turizma, menadžmenta kulturne baštine, menadžmenta kulturnih institucija, upravljanja projektima i finansiranja u kulturnom turizmu, razvoja novih proizvoda te marketinga u kulturnom turizmu itd.

Prilikom kreiranja programa vodilo se računa o tome da se u programu ponude predmeti sa  uravnoteženim odnosom teorijskih i praktičnih znanja a koji su usklađeni sa savremenim dostignućima iz oblasti kulturnog turizma i menadžmenta.

 

Studijski program iz oblasti kulturnog turizma realizuje se kao studij drugog ciklusa u trajanju od dvije godine (četiri semestra) sa ukupnim opterećenjem od 120 ECTS bodova. Na studiju je organizovana nastava koja će omogućiti studentima stjecanje zvanja magistra menadžmenta u kulturnom turizmu. U drugom i trećem semestru studija studenti će imati priliku da, pored obaveznih predmeta, pohađaju nastavu iz predmeta koje sami odaberu. Naime, u drugom semestru studenti pored tri obavezna predmeta biraju još 2 izborna (od ponuđenih 4) a u trećem semestru pored jednog obaveznog studenti biraju 2 izborna predmeta (od ponuđenih 5). U trećem semestru studenti su također obavezni pohađati stručnu praksu koja će biti  organizovana u saradnji sa različitim organizacijama i institucijama koje djeluju u oblasti kulturnog turizma.

Studenti će biti anketirani da bi se dobile informacije o izbornim predmetima za koje bi željeli da se izvodi nastava. Nakon obavljene analize rezultata ankete Naučno-nastavno vijeće će donijeti odluku o predmetima za koje će biti izvođena nastava uzimajući u obzir interese studenata iskazane anketom,  ekonomsku isplativost studija, opterećenje nastavnika u datoj akademskoj godini te ostale relevantne elemente definisane Statutom Univerziteta i Pravilima studiranja na drugom ciklusu.

 

Ovaj program je razvijen u sklopu aktivnosti Erasmus+ projekta „Jačanje kapaciteta za promjene u turizmu na Zapadnom Balkanu - izgradnja kompetencija za kvalitetno upravljanje kulturnim nasljeđem i kulturnim turizmom“ u saradnji Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa ostalim partnerima na projektu (Univerzitet u Novom Sadu,  tri univerziteta iz Evropske unije (Austrija, Njemačka i Holandija), Univerzitet u Nišu, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Univerzitet Crne Gore te „Sarajevo susret kultura“ iz Sarajeva, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture iz Novog Sada, Turistička organizacija iz Kotora i World University Service (WUS) Austria.)


Dokumenti