Akademski diplomski studij iz oblasti Poslovne ekonomije u trajanju od jedne godine (60 ECTS)

Akademski diplomski studij iz oblasti Poslovne ekonomije

 

Naziv studija: magistarski studij iz Poslovne ekonomije

Model: drugi ciklus u trajanju od jedne godine

Broj ECTS bodova: 60 ECTS

Vrsta studija: akademske studije

Zvanje: magistar poslovne ekonomije iz pripadajuće oblasti

 

Studijski program realizuje se kao studij drugog ciklusa na Ekonomskom fakultetu u Mostaru u trajanju od jedne godine (dva semestara) sa ukupnim opterećenjem od 60 ECTS bodova. Na studiju se organizuje nastava iz poslovne ekonomije sa mogućnošću specijalizacije studenata u tri različite oblasti i to: Poslovni menadžment, Menadžment finansija te Računovodstvo i revizija.

 

Svi studenti drugog ciklusa studija bez obzira na to za koju se oblast opredijele imaju dva obavezna i pet izbornih predmeta. U okviru oblasti Poslovni menadžment studenti imaju opciju dalje specijalizacije iz: Poslovnog upravljanja i optimizacije ili Menadžmenta u građevinarstvu. U okviru oblasti Menadžment finansija studenti imaju opciju dalje specijalizacije iz: Naprednog finansijskog menadžmenta, Upravljanja finansijskim rizicima ili Bankarskog menadžmenta.

 

U okviru svake od tih specijalizacija studenti biraju tri od ponuđenih deset predmeta i još dva predmeta sa liste predmeta ponuđenih u okviru odabranog smjera ili bilo kog drugog smjera.

 

U toku procesa prijava na konkurs za upis na drugi ciklus studija, potencijalni polaznici studija će biti anketirani da bi se dobile informacije o željenoj oblasti specijalizacije i predmetima za koje bi željeli da se izvodi nastava.

 

Nakon završetka konkursa i obavljene analize rezultata ankete Nastavno-naučno vijeće Fakulteta će donijeti odluku o pokretanju smjera (ili smjerova) i predmetima za koje će biti izvođena nastave iz određene oblasti uzimajući u obzir interese studenata iskazane anketom,  ekonomsku isplativost studija, opterećenje nastavnika u datoj akademskoj godini te ostale relevantne elemente definisane Statutom Univerziteta, Pravilima studiranja na drugom ciklusu te Pravilima Fakulteta.

 


Dokumenti